• 500+ boten door Europa
  • Verhuurders zijn geaccrediteerd en gecontroleerd
  • Hulp bij het boeken altijd beschikbaar
  • Beste prijs gegarandeerd!
  • 500+ boten door Europa
  • Verhuurders zijn geaccrediteerd en gecontroleerd
  • Hulp bij het boeken altijd beschikbaar
  • Beste prijs gegarandeerd!

Algemene Voorwaarden

 

DISCLAIMER

 

Het bedrijf geeft geen enkele garantie of waarborg met betrekking tot de betrouwbaarheid, stiptheid, kwaliteit, geschiktheid, beschikbaarheid, nauwkeurigheid of volledigheid van zijn diensten, website of applicatie. Het bedrijf kan niet garanderen dat:

 

A. Het gebruik van de diensten, website of applicatie van het bedrijf veilig, stipt, ononderbroken, foutloos of compatibel zal zijn met andere hardware, applicaties, systemen of gegevens.

 

B. De diensten, website of applicatie van het bedrijf aan uw eisen of verwachtingen zullen voldoen.

 

C. Opgeslagen gegevens, inclusief informatie, beschrijvingen en/of afbeeldingen van boten en bootdiensten, nauwkeurig of betrouwbaar zullen zijn.

 

D. Producten, boten, diensten, informatie of andere materialen die worden verkregen, gehuurd of verkregen via de diensten van het bedrijf aan uw behoeften of verwachtingen zullen voldoen.

 

E. Fouten of defecten in de diensten, website of applicatie van het bedrijf zullen worden verholpen.

 

F. De diensten van het bedrijf of de servers die ze toegankelijk maken vrij zijn van virussen of andere schadelijke componenten.

 

G. Bootdiensten beschikbaar zullen zijn op geadverteerde data, tijden, locaties en/of tegen gespecificeerde prijzen, inclusief bevestigde en/of aangeschafte reserveringen.

 

H. Bootdiensten voldoende brandstof zullen bevatten voor hun beoogde gebruik of bediening.

 

I. Aanbieders van bootdiensten (inclusief bootbezitters vermeld op de website) voldoende en passende verzekeringen hebben en zich houden aan alle lokale wetten en voorschriften met betrekking tot dergelijke bootdiensten en/of door gebruikers bediende boten, inclusief veiligheids- en onderhoudsvoorschriften, evenals het verkrijgen en behouden van alle vereiste vergunningen voor bootdiensten en/of door gebruikers bediende boten in elke rechtsgebied.

 

De diensten, website en applicatie van het bedrijf worden u strikt geleverd op een "zoals het is" en "zoals beschikbaar" basis. Het bedrijf wijst alle voorwaarden, vertegenwoordigingen en garanties af, expliciet of impliciet, wettelijk of anderszins, inclusief, maar niet beperkt tot, enige impliciete garantie van verhandelbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel of niet-inbreuk op rechten van derden, voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving. Het bedrijf biedt geen garantie, garantie of waarborg met betrekking tot de betrouwbaarheid, veiligheid, stiptheid, kwaliteit, geschiktheid of beschikbaarheid van enige diensten, boten, producten of goederen die zijn verkregen, gehuurd of anderszins verkregen door derden via het gebruik van de diensten of applicatie van het bedrijf. U erkent en stemt ermee in dat alle risico's die voortvloeien uit uw gebruik van de diensten, website, applicatie en eventuele diensten of producten van derden uitsluitend uw verantwoordelijkheid zijn.

 

ALGEMENE VOORWAARDEN

 

Lees deze Gebruiksvoorwaarden zorgvuldig door. Door toegang te krijgen tot of gebruik te maken van onze diensten, stemt u in met deze Gebruiksvoorwaarden, ongeacht of u een bootbezitter, huurder, potentiële huurder of een andere persoon bent. Als u niet akkoord gaat met deze voorwaarden, bent u niet gemachtigd om toegang te krijgen tot of gebruik te maken van onze diensten.

 

Sectie C van deze voorwaarden bevat bepalingen die, behalve zoals vermeld in de volgende zin, automatisch deel uitmaken van het contract tussen een bootbezitter en een huurder voor de verhuur van een boot. In gevallen waarin een bepaling in Sectie C in strijd is met of in tegenspraak is met een bepaling in een schriftelijke huurovereenkomst die is ondertekend door de bootbezitter en de huurder van de boot, is die bepaling in Sectie C niet van toepassing tussen de bootbezitter en de huurder.

 

Sectie D van deze voorwaarden bevat bepalingen die de aansprakelijkheid van Bookyourboat BV jegens u beperken en uitsluiten. Als u een huurder of een potentiële huurder bent, bevat Sectie D ook bepalingen die de aansprakelijkheid van de bootbezitter jegens u beperken en u verplichten ons te vrijwaren (wat betekent dat u ons compenseert en ons schadeloos stelt) onder bepaalde omstandigheden.

 

ALGEMEEN

 

Definities

 

1.1 In deze Gebruiksvoorwaarden ("Voorwaarden") hebben de volgende woorden en uitdrukkingen, tenzij de context anders vereist, de volgende betekenissen:

 

Feitelijke Huurperiode: De duur waarin de Huurder daadwerkelijk gebruik maakt van de Boot, inclusief eventuele zeekeuringen, ongeacht of deze de Overeengekomen Huurperiode overschrijdt of tekortschiet.

 

Advertentie: Elk promotiemateriaal, ongeacht de inhoud of vorm, dat een Boot adverteert voor verhuur op de Website.

 

Overeengekomen Huurperiode: De periode waarin de Huurder gebruik mag maken van de Boot, zoals wederzijds overeengekomen door de Eigenaar van een Boot en de Huurder.

 

Bijkomende Diensten: Eventuele aanvullende diensten, die van tijd tot tijd door ons kunnen worden verleend of geregeld, waaronder schoonmaak, in- en uitchecken van boten, voorzieningen voor Huurders en het bijvullen van brandstof voor boten.

 

Applicatie: De mobiele applicatie die door ons wordt geleverd.

 

Bookyourboat Account: Een account dat door u of namens u met uw kennis en toestemming is aangemaakt.

 

 

 

Bookyourboat Content: Alle content die beschikbaar wordt gesteld door Bookyourboat via de Website, Applicatie of Diensten, inclusief eventuele Content in licentie van derden, maar exclusief ledencontent.

 

Boot: Elk vaartuig, aangedreven of onaangedreven, geschikt om individuen op het water te vervoeren, inclusief maar niet beperkt tot jachten, motorjachten, schepen, motorboten, RIB's, rubberboten, jetski's, roeiboten, kano's en alle uitrusting en meubilair die worden aangeboden voor gebruik met de boot.

 

Collectieve Content: Ledencontent en Bookyourboat Content.

 

Content: Tekst, grafische afbeeldingen, afbeeldingen, muziek, software (met uitzondering van de Applicatie), audio, video, informatie en alle andere materialen of content op de Website.

 

Huur: De verhuur van een Boot door een Huurder van een Eigenaar onder deze Voorwaarden.

 

Huurprijzen: Prijzen die door een Huurder aan een Eigenaar worden betaald voor de huur van een boot, zoals weergegeven in een Advertentie voor die boot of zoals anderszins overeengekomen tussen de Eigenaar van de Boot en de Huurder.

 

Huurder: Iedere persoon die een overeenkomst aangaat met een Eigenaar om een Boot te huren met gebruik van de Diensten.

 

Verzekeringspolis: De verzekering die Boten dekt gedurende Feitelijke Huurperiodes.

 

Late Kosten: Kosten die door een Huurder aan een Eigenaar worden betaald indien de Huurder een Boot niet terugbrengt naar de overeengekomen locatie tegen het einde van de Overeengekomen Huurperiode, zoals weergegeven in een Advertentie voor die Boot of zoals anderszins overeengekomen tussen de Eigenaar van de Boot en de Huurder.

 

Ledencontent: Alle Content die een Lid plaatst, uploadt, publiceert, indient of verzendt via de Diensten.

 

Lid: Een persoon die ons accountregistratieproces voltooit, inclusief Eigenaars, Potentiële Huurders en Huurders.

 

Eigenaar: Iedere persoon die een Boot bezit en deze wil verhuren met behulp van de Diensten.

 

Potentiële Huurder: Iedere persoon die van plan is een Boot te huren met behulp van de Diensten.

 

Waarborgsom: Zoals gedefinieerd in paragraaf 17.1.

 

Servicekosten: Zoals gedefinieerd in paragraaf 18.1.

 

 

 

Diensten: Het leveren van een online platform waarmee Eigenaars Boten kunnen adverteren voor verhuur, Eigenaars en Potentiële Huurders afspraken (inclusief betalingsregelingen) kunnen maken voor de huur van die Boten, en gerelateerde doeleinden, inclusief de regeling van Bijkomende Diensten.

 

Sociaal Netwerk Site: Zoals gedefinieerd in paragraaf 4.4.

 

Belasting: Belastingen en heffingen van welke aard dan ook in welke jurisdictie dan ook, inclusief maar niet beperkt tot inkomstenbelasting, vermogenswinstbelasting, erfbelasting, vennootschapsbelasting, waarde-added tax, accijnzen en invoerrechten.

 

Account van Derden: Een account bij een Sociaal Netwerk Site.

 

TPA Content: Zoals gedefinieerd in paragraaf 4.7.

 

wij," "ons," "onze": Verwijst naar Bookyourboat B.V., een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, opgericht onder de wetten van Nederland, geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 91343488, met haar statutaire zetel in Amsterdam, Nederland.

 

Website: Verwijst naar www.bookyouboat.online of enige andere website waardoor wij de Diensten van tijd tot tijd verstrekken.

 

U: Verwijst naar iedere individuele toegang tot of gebruik van de Diensten, hetzij als Eigenaar, Potentiële Huurder, Huurder, of in enige andere hoedanigheid.

 

1.2 Sectie- en paragraaftitels hebben geen invloed op de interpretatie van deze Voorwaarden; ze zijn uitsluitend bedoeld voor organisatorische doeleinden.

 

1.3 De term "persoon" omvat natuurlijke personen, rechtspersonen of niet-rechtspersonen (al dan niet met afzonderlijke rechtspersoonlijkheid), evenals hun wettelijke en persoonlijke vertegenwoordigers, opvolgers en gemachtigde assignees.

 

1.4 Een verwijzing naar een bedrijf omvat elke vennootschap of andere rechtspersoon, ongeacht haar plaats en wijze van oprichting of vestiging.

 

1.5 Enkelvoudige woorden omvatten het meervoud, en vice versa.

 

1.6 Verwijzingen naar één geslacht omvatten alle andere geslachten.

 

1.7 Deze Voorwaarden en alle geschillen of vorderingen die daaruit voortvloeien, zullen worden beheerst door de wetten van Nederland, en de bevoegde rechtbank van Amsterdam heeft exclusieve jurisdictie om dergelijke geschillen of vorderingen op te lossen.

 

1.8 Een verwijzing naar een wettelijke bepaling, wettelijke bepaling of ondergeschikte wetgeving verwijst naar deze zoals deze op enig moment bestaat, rekening houdend met eventuele wijzigingen of herzieningen, en omvat elke wettelijke bepaling, wettelijke bepaling of andere wetgeving die deze wijzigt of opnieuw vaststelt.

 

 

 

1.9 Elke verwijzing naar een Nederlands juridisch begrip voor enige handeling, remedie, methode van gerechtelijke procedure, juridisch document, juridische status of juridisch concept zal worden geïnterpreteerd in overeenstemming met het Nederlandse recht. Als dergelijke interpretatie niet mogelijk is onder een specifieke jurisdictie, wordt het Nederlandse juridische begrip geacht te omvatten wat daar het dichtst bij in de buurt komt.

 

1.10 Een verwijzing naar "schriftelijk" of "schriftelijk" omvat communicatie via e-mail.

 

1.11 Elke verplichting in deze Voorwaarden voor een persoon om iets niet te doen, impliceert ook een verplichting om die handeling niet overeen te komen of toe te staan.

 

1.12 Een verwijzing naar een document omvat dat document zoals aangepast of vervangen (behalve in strijd met deze Voorwaarden) op enig moment.

 

1.13 Zinnen ingeleid door de termen "inclusief," "inbegrepen," "in het bijzonder," of soortgelijke uitdrukkingen zijn illustratief en beperken de betekenis van de voorafgaande woorden niet.

 

Toepasselijkheid van deze Voorwaarden

 

2.1 Bepaalde gedeelten van de Diensten (en uw toegang tot of gebruik van specifieke aspecten van de Diensten of Collectieve Content) kunnen onderhevig zijn aan verschillende voorwaarden die zijn gepost of kunnen uw acceptatie van aanvullende voorwaarden vereisen. In het geval van een conflict tussen deze Voorwaarden en de voorwaarden die zijn gepost voor een specifiek gedeelte en/of deel van de Diensten, zullen de laatstgenoemde voorwaarden prevaleren met betrekking tot uw gebruik van of toegang tot dat gedeelte van de Diensten.

 

2.2 Door toegang te verkrijgen tot of gebruik te maken van de Diensten, of door enige inhoud van of op de Diensten te downloaden of te plaatsen, erkent en stemt u ermee in dat u deze Voorwaarden heeft gelezen, begrepen en ermee hebt ingestemd eraan gebonden te zijn, ongeacht of u zich bij ons heeft geregistreerd. Als u niet akkoord gaat met deze Voorwaarden, heeft u geen recht om toegang te krijgen tot of gebruik te maken van de Diensten.

 

2.3 Als u deze Voorwaarden namens een bedrijf of een andere juridische entiteit accepteert of ermee instemt, verklaart en garandeert u dat u de bevoegdheid heeft om dat bedrijf of die juridische entiteit wettelijk te verbinden aan deze Voorwaarden, en in dergelijke gevallen hebben de termen "u" en "uw" betrekking op dat bedrijf of die juridische entiteit.

 

2.4 Als een of meer bepalingen van deze Voorwaarden ongeldig worden verklaard of nietig worden verklaard, blijven de overige bepalingen van de Voorwaarden volledig afdwingbaar. Bookyourboat zal haar best doen om de geannuleerde bepalingen te vervangen door nieuwe bepalingen die nauw aansluiten bij de oorspronkelijke bepalingen qua doel en inhoud.

 

Over de Diensten & Over Ons

 

3.1 De Diensten vergemakkelijken Eigenaars bij het adverteren van Boten die ze willen verhuren, en Potentiële Huurders bij het regelen van Bootverhuur met Eigenaars. De Diensten stellen Eigenaars en Huurders ook in staat om Bijkomende Diensten te coördineren. Wij bezitten zelf geen Boten en verhuren deze ook niet, noch bieden wij Bijkomende Diensten aan.

 

3.2 U gaat ermee akkoord dat u alleen verhaal zult zoeken voor de handelingen of nalatigheden van een Lid of derde partij (inclusief aanbieders van Bijkomende Diensten), inclusief enige contractbreuk, tegen dat Lid of die derde partij en niet tegen ons. U zult rechtstreeks communiceren met andere Leden via de Diensten met betrekking tot Advertenties of Bootreserveringen die u heeft gemaakt. Deze bepaling heeft geen invloed op het recht van een Eigenaar om een vordering tegen ons in te stellen met betrekking tot enige betaling die aan die Eigenaar verschuldigd is nadat wij namens de Eigenaar betaling hebben ontvangen van een Huurder.

 

3.3 Als niet-geregistreerde bezoeker van de Website kunt u Advertenties bekijken, maar om een Advertentie te maken of een Boot te huren, moet u zich eerst registreren en een Bookyourboat-account aanmaken (zie paragraaf 4 hieronder).

 

3.4 Wij hebben geen controle over de inhoud van enige Advertentie, noch verifiëren of garanderen wij of een Boot nauwkeurig wordt beschreven in een Advertentie of zich in een bepaalde staat bevindt zoals beschreven in een Advertentie.

 

3.5 Wij zijn geen partij bij enige regelingen of overeenkomsten tussen Eigenaars en Potentiële Huurders, Eigenaars en Huurders, of Eigenaars/Huurders en aanbieders van Bijkomende Diensten, noch zijn wij op enigerlei wijze aansprakelijk voor enige vorderingen of schade die voortvloeien uit dergelijke regelingen of overeenkomsten.

 

3.6 Wij onderschrijven, certificeren, bevelen, waarborgen, of garanderen niet de betrouwbaarheid van Leden, Boten, of aanbieders van Bijkomende Diensten. Hoewel we bewijs van identiteit, adres en vaarbewijzen verkrijgen voor alle Leden, garanderen wij niet de identiteit, het adres, het bestaan of de kwalificatie van enig Lid, noch garanderen wij de nauwkeurigheid van enige andere informatie verstrekt door Leden of aanbieders van Bijkomende Diensten. U bent zelf verantwoordelijk voor het verifiëren van de identiteit en geschiktheid van personen waarmee u via de Diensten contact opneemt. Behalve zoals uitdrukkelijk vermeld in deze Voorwaarden, aanvaarden wij geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor enige schade of letsel die voortvloeit uit of verband houdt met uw gebruik van de Diensten of enige interacties of transacties die u heeft met andere Leden of aanbieders van Bijkomende Diensten.

 

3.7 Wij hebben niet de bevoegdheid om op te treden als agenten of makelaars (behalve voor het beperkte doel van het ontvangen van betalingen namens Eigenaars en aanbieders van Bijkomende Diensten), reisbureaus, verzekeraars, of scheepvaartinspecteurs. Bovendien stellen wij onszelf niet voor als aanbieders van goederen of diensten anders dan de Diensten.

 

3.8 Wij zijn geen makelaars, agenten (behalve voor het beperkte doel van het ontvangen van betalingen namens Eigenaars en aanbieders van Bijkomende Diensten), reisbureaus, verzekeraars, of scheepvaartinspecteurs, noch stellen wij onszelf voor als aanbieders van goederen of diensten anders dan de Diensten.

 

 

 

Registratie van een Account

 

4.1 Om toegang te krijgen tot specifieke functies van de Diensten, een Advertentie te maken of een Boot te huren, moet u zich registreren en een Bookyourboat-account aanmaken, waardoor u een Lid wordt. Registratie kan rechtstreeks via de Diensten worden voltooid of zoals hieronder uiteengezet.

 

4.2 Uw Bookyourboat-account en profielpagina worden door ons aangemaakt voor uw gebruik van de Diensten op basis van de persoonlijke informatie die u ons verstrekt of die wij verkrijgen via een derde partij, zoals hieronder uitgelegd. U mag niet meer dan één actief Bookyourboat-account tegelijkertijd behouden.

 

4.3 U verbindt zich ertoe tijdens het registratieproces nauwkeurige, actuele en volledige informatie te verstrekken en dergelijke informatie onmiddellijk bij te werken als deze verouderd of onvolledig wordt. Wij behouden ons het recht voor om uw Bookyourboat-account en toegang tot de Diensten op te schorten of te beëindigen als u gelijktijdig meer dan één Bookyourboat-account aanmaakt of laat bestaan, of als blijkt dat de tijdens de registratie of daarna verstrekte informatie onjuist, misleidend, verouderd of onvolledig is.

 

4.4 Van tijd tot tijd kunnen we (maar zijn niet verplicht om) u de mogelijkheid bieden om een Bookyourboat-account aan te maken door in te loggen met een account van specifieke externe sociale netwerksites, zoals Facebook ("Sociaal Netwerksite"), waarbij elk van deze accounts van Sociale Netwerksites wordt aangeduid als een "Derde Partij Account".

 

4.5 We kunnen (maar zijn niet verplicht om) functionaliteit binnen de Diensten aanbieden waarmee u uw Bookyourboat-account kunt koppelen aan een of meer Derde Partij Accounts via:

 

4.5.1. Het verstrekken van uw inloggegevens van het Derde Partij Account aan ons via de Diensten; of

 

4.5.2. Ons toegang verlenen tot uw Derde Partij Account, zoals toegestaan door de toepasselijke voorwaarden die uw gebruik van elk Derde Partij Account regelen.

 

4.6 Door ons toegang te verlenen tot enige Derde Partij Accounts erkent u dat wij toegang zullen krijgen tot, beschikbaar zullen stellen en opslaan (indien van toepassing) enige Content die u heeft verstrekt en opgeslagen in uw Derde Partij Account ("TPA Content"), zodat deze toegankelijk is via de Diensten via uw Bookyourboat-account en profielpagina, voor zover toegestaan door de toepasselijke voorwaarden en instellingen die uw gebruik van elk Derde Partij Account regelen. Tenzij anders vermeld in deze Voorwaarden, zal alle TPA Content, indien aanwezig, worden behandeld als Lid Content voor alle doeleinden onder deze Voorwaarden. Afhankelijk van de Derde Partij Accounts die u selecteert en afhankelijk van uw privacyinstellingen in die Derde Partij Accounts, zal persoonlijk identificeerbare informatie die u plaatst op uw Derde Partij Accounts toegankelijk zijn via uw Bookyourboat-account op de Website, Diensten en Applicatie.

 

 

 

4.8 Houd er rekening mee dat als een Derde Partij Account of de bijbehorende service niet beschikbaar is of als de toegang van Bookyourboat tot een dergelijk Derde Partij Account wordt beëindigd door de Sociale Netwerksite, TPA Content niet langer toegankelijk zal zijn via de Website, Diensten en Applicatie. U heeft de mogelijkheid om de koppeling tussen uw Bookyourboat-account en uw Derde Partij Accounts op elk moment te verbreken door toegang te krijgen tot de "Account" sectie van de Website en Applicatie. Uw relatie met de Sociale Netwerksite die is gekoppeld aan uw Derde Partij Account wordt uitsluitend beheerst door uw overeenkomst met die Sociale Netwerksite. Wij proberen TPA Content niet te beoordelen voor enig doel, inclusief nauwkeurigheid, wettigheid of niet-inbreuk, en wij zijn niet verantwoordelijk voor enige TPA Content.

 

Accountbeveiliging

 

5.1 Het is uw verantwoordelijkheid om uw wachtwoord te beschermen. U gaat ermee akkoord uw wachtwoord niet op welke manier dan ook (elektronisch, op papier of anderszins) op te slaan en uw wachtwoord niet aan iemand anders bekend te maken. Wees u ervan bewust dat we nooit uw wachtwoord zullen opvragen via e-mail, telefoon of enige andere middelen. Als iemand die beweert van Bookyourboat te zijn om uw wachtwoord vraagt, dient u dit niet te verstrekken, maar ons onmiddellijk op de hoogte te stellen via e-mail op info@bookyourboat.online met kopieën van relevante e-mails die u heeft ontvangen of verstuurd, samen met details zoals telefoonnummers van eventuele telefoongesprekken die u heeft gevoerd.

 

5.2 Als u vermoedt dat iemand op enig moment uw wachtwoord heeft geleerd, dient u het onmiddellijk te wijzigen. U dient ons ook onmiddellijk op de hoogte te stellen als u zich bewust wordt van ongeautoriseerd gebruik van uw Bookyourboat-account, inclusief als uw wachtwoord zonder uw toestemming is gewijzigd.

 

5.3 U bent als enige verantwoordelijk voor alle activiteiten en handelingen die worden uitgevoerd onder uw Bookyourboat-account, ongeacht of u deze hebt geautoriseerd, behalve in gevallen waarin dergelijke activiteiten of handelingen zijn geautoriseerd door een derde partij als gevolg van een fout in onze beveiligingssystemen die buiten uw controle ligt.

 

Gebruikersgedrag

 

6.1 U begrijpt en stemt ermee in dat u als enige verantwoordelijk bent voor het naleven van alle toepasselijke wetten, regels, voorschriften en belastingverplichtingen in verband met uw gebruik van de Diensten en de Content. Tijdens het gebruik van de Diensten mag u niet en u stemt ermee in om niet:

 

6.1.1. In strijd handelen met enige wetten, regels, voorschriften van enige jurisdictie, inclusief maritieme wetten of gerechtelijke bevelen van bevoegde jurisdictie;

 

6.1.2. Handmatige of geautomatiseerde software, apparaten, scripts, robots of andere middelen gebruiken om toegang te krijgen, te schrapen, te crawlen of te spinnen naar webpagina's of andere diensten binnen de Diensten of de Content;

 

6.1.3. De Diensten gebruiken voor commerciële doeleinden of voor andere doeleinden die niet uitdrukkelijk zijn toegestaan door deze Voorwaarden;

 

6.1.4. Informatie kopiëren, opslaan of openen van de Diensten of de Content voor doeleinden die niet uitdrukkelijk zijn toegestaan door deze Voorwaarden;

 

6.1.5. Inbreuk maken op de rechten van een persoon of entiteit, inclusief intellectuele eigendomsrechten, privacy, publiciteit of contractuele rechten;

 

6.1.6. De Diensten verstoren of schade toebrengen aan onze Diensten, inclusief het gebruik van virussen, annuleringsbots, Trojaanse paarden, schadelijke code, denial-of-service-aanvallen of vergelijkbare methoden;

 

6.1.7. Onze Diensten gebruiken om informatie te verzenden, te verspreiden, te plaatsen of in te dienen over een andere persoon of entiteit, inclusief foto's van anderen zonder hun toestemming, persoonlijke contactgegevens of financiële informatie;

 

6.1.8. Onze Diensten gebruiken voor het verspreiden van ongevraagde commerciële e-mails ("spam") of Advertenties die niet gerelateerd zijn aan beschikbare Boten om te huren;

 

6.1.9. Een andere gebruiker van onze Diensten "stalken" of lastigvallen, persoonlijke identificeerbare informatie verzamelen of opslaan van een andere gebruiker, behalve met het doel transacties uit te voeren als Huurder, Potentiële Huurder of Eigenaar;

 

6.1.10. Boten aanbieden als Eigenaar die u niet bezit of toestemming heeft om te verhuren;

 

6.1.11. Boten aanbieden als Eigenaar die wettelijk niet beschikbaar kunnen worden gesteld voor verhuur en/of al zijn verhuurd;

 

6.1.12. Boten aanbieden als Eigenaar die onderworpen zijn aan een hypotheek of andere rechten van derden zonder alle noodzakelijke toestemmingen te verkrijgen;

 

6.1.13. Meerdere Bookyourboat-accounts registreren of een Bookyourboat-account aanmaken namens iemand anders dan uzelf;

 

6.1.14. Contact opnemen met een Eigenaar om welke reden dan ook anders dan vragen met betrekking tot het boeken van een Boot van een Eigenaar of Advertenties;

 

6.1.15. Contact opnemen met een Huurder om welke reden dan ook anders dan vragen met betrekking tot boeken;

 

6.1.16. De Diensten gebruiken om een Eigenaar of ander Lid te werven of te verleiden om zich aan te sluiten bij concurrerende diensten of websites van derden;

 

6.1.17. Een persoon of entiteit imiteren of uw identiteit of affiliatie met een persoon of entiteit verkeerd voorstellen;

 

6.1.18. Geautomatiseerde scripts gebruiken om informatie te verzamelen of te interageren met de Diensten;

 

6.1.19. De Diensten gebruiken om een Eigenaar of Huurder te vinden en vervolgens een transactie voor het huren van een Boot buiten de Diensten te voltooien om Servicekosten te vermijden;

 

6.1.20. Als Eigenaar Advertenties indienen met onjuiste of misleidende prijzen of andere informatie, of Advertenties indienen met prijzen of andere voorwaarden die u niet van plan bent te honoreren;

 

6.1.21. Content posten, uploaden, publiceren, indienen of verzenden die, naar het oordeel van Bookyourboat:

 

(i) Inbreuk maakt op, misbruik maakt van, of in strijd is met de intellectuele eigendomsrechten van een derde partij, inclusief patenten, auteursrechten, handelsmerken, handelsgeheimen, morele rechten of andere rechten van publiciteit of privacy;

 

(ii) In strijd is met enige toepasselijke wet of regelgeving, of gedrag aanmoedigt dat dergelijke wetten, regelgeving zou schenden of aanleiding zou geven tot civiele of strafrechtelijke aansprakelijkheid;

 

(iii) Frauduleus, vals, misleidend, misleidend of bedrieglijk is;

 

(iv) Obsceen, pornografisch, lasterlijk, smadelijk, bedreigend of intimiderend is;

 

(v) In strijd is met enige vorm van belangenconflict, of discriminerend, seksistisch, racistisch, beledigend, lasterlijk of opruiend is;

 

(vi) Schade, opzettelijke of onopzettelijke, kan toebrengen aan een andere persoon of entiteit;

 

(vii) Beveiligingskwetsbaarheden in de Diensten of systemen van Bookyourboat blootlegt of misbruikt; of

 

(viii) Onredelijke storing of overmatige belasting van de infrastructuur van Bookyourboat of systemen van Bookyourboat veroorzaakt, zoals bepaald door Bookyourboat naar eigen goeddunken.

 

6.1.22. Systematisch gegevens of andere inhoud ophalen van onze Diensten om een verzameling, database, directory of een soortgelijke entiteit te creëren of samen te stellen, hetzij via handmatige methoden, bots, crawlers, spinnen of anderszins;

 

6.1.23. Gebruik, weergave, spiegel of frame de Diensten, de naam van Bookyourboat, een Bookyourboat-handelsmerk, logo, exclusieve informatie of de lay-out en vormgeving van een pagina of formulier op een pagina binnen de Diensten zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Bookyourboat vooraf;

 

6.1.24. Toegang krijgen tot, knoeien met of gebruik maken van niet-openbare delen van de Diensten, de computersystemen van Bookyourboat of de technische systemen van zijn leveranciers;

 

6.1.25. Poging doen om de beveiliging van een Bookyourboat-systeem of netwerk te onderzoeken, scannen of testen, of enige beveiligings- of authenticatiemaatregelen schenden;

 

6.1.26. Technologische maatregelen omzeilen, omzeilen, verwijderen, deactiveren, belemmeren, ontsleutelen of anderszins ontwijken die zijn geïmplementeerd door Bookyourboat, zijn leveranciers of een andere derde partij (inclusief een andere gebruiker) om de Diensten of Gedeelde Inhoud te beschermen;

 

6.1.27. Enige TCP/IP-pakketkop of enig deel van de kopinformatie in een e-mail of nieuwsgroepspost vervalsen, of op enigerlei wijze de Diensten of Gedeelde Inhoud gebruiken om gewijzigde, misleidende of valse bron identificerende informatie te verzenden;

 

6.1.28. Poging ondernemen om enige software die wordt gebruikt om de Diensten of Gedeelde Inhoud te leveren te ontcijferen, decomprimeren, demonteren of reverse-engineeren; of

 

6.1.29. Het bevorderen, aanmoedigen of assisteren van een derde partij bij een van de bovengenoemde activiteiten.

 

6.2 Bookyourboat behoudt het recht om volledig onderzoek te doen en juridische stappen te ondernemen (indien nodig) tegen mogelijke schendingen van het bovenstaande. Bookyourboat kan ook samenwerken met wetshandhavingsinstanties en vervolgingsautoriteiten bij het nastreven van juridische stappen tegen degenen die deze Voorwaarden schenden. U erkent dat Bookyourboat niet verplicht is om uw toegang tot of gebruik van de Diensten of Gedeelde Inhoud te controleren of om uw Member Content te beoordelen of te bewerken. Bookyourboat behoudt zich echter het recht voor, op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving, om toegang tot Gedeelde Inhoud te verwijderen of uit te schakelen die Bookyourboat, naar eigen goeddunken, als bezwaarlijk om welke reden dan ook, in strijd met deze Voorwaarden, of anderszins schadelijk voor de Diensten beschouwt.

 

6.3 Als u een andere gebruiker van de Diensten tegenkomt waarvan u denkt dat deze zich ongepast gedraagt, waaronder beledigend, gewelddadig of seksueel ongepast gedrag, het plegen van een overtreding tegen u, of betrokken zijn bij ander verontrustend gedrag, dient u dergelijk gedrag onmiddellijk te melden aan Bookyourboat op info@bookyourboat.online. U bent ook vrij om contact op te nemen met de bevoegde autoriteiten, en vervolgens contact op te nemen met Bookyourboat met informatie over het politiebureau waar u het incident heeft gemeld en een rapportnummer, indien beschikbaar, op info@bookyourboat.online. Het is belangrijk op te merken dat uw melding ons niet verplicht om enige actie te ondernemen die verder gaat dan wat vereist is door de wet, indien van toepassing, of ons blootstelt aan enige aansprakelijkheid jegens u.

 

 Leeftijdsbeperkingen

 

Om gebruik te kunnen maken van de Diensten, moet u minimaal 18 jaar oud zijn, en door toegang te krijgen tot of gebruik te maken van de Diensten bevestigt u dat u aan deze leeftijdsvereiste voldoet. Eigenaren kunnen minimumleeftijdseisen instellen voor het huren van hun boten. Tenzij anders vermeld in een Bootadvertentie of expliciet schriftelijk is overeengekomen met een Eigenaar, is de minimumleeftijd voor het huren van een boot 25 jaar.

 

Privacy

 

Raadpleeg het privacybeleid van Bookyourboat op www.bookyourboat.online voor informatie en meldingen met betrekking tot de verzameling en het gebruik van uw persoonlijke informatie door Bookyourboat.online.

 

Intellectueel eigendom

 

9.1 De Diensten en Gedeelde Inhoud worden beschermd door auteursrecht, handelsmerk en andere toepasselijke wetten van Nederland en andere rechtsgebieden. U erkent en stemt ermee in dat deze Diensten en Gedeelde Inhoud, samen met alle bijbehorende intellectuele eigendomsrechten, exclusief eigendom zijn van Bookyourboat en zijn licentiegevers. U mag geen auteursrecht, handelsmerk, servicemerk of andere eigendomsrechten verwijderen, wijzigen of verduisteren die worden gevonden in of vergezellen van de Diensten of Gedeelde Inhoud.

 

9.2 Alle handelsmerken, servicemerken, logo's, handelsnamen en andere eigenaardige aanduidingen met betrekking tot Bookyourboat die op de Website of Diensten worden gevonden, zijn ofwel handelsmerken of geregistreerde handelsmerken eigendom van Bookyourboat. Alle andere handelsmerken, servicemerken, logo's, handelsnamen of eigenaardige aanduidingen zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van hun respectieve eigenaars.

 

9.3 Bookyourboat respecteert het auteursrecht en verwacht dat u hetzelfde zult doen. Het beleid van Bookyourboat is om, wanneer dit passend wordt geacht door Bookyourboat, de Bookyourboat-accounts van leden of andere accounthouders te beëindigen die inbreuk maken op de auteursrechten van anderen. Voor meer informatie kunt u het Copyrightgeschillenbeleid van Bookyourboat raadplegen op www.bookyourboat.online.

 

Licentie voor Bookyourboat-inhoud en lidmaatschap inhoud

 

10.1 Onder voorbehoud van uw naleving van deze Voorwaarden verleent Bookyourboat u een beperkte, niet-exclusieve, niet-overdraagbare en niet-sub licentieerbare licentie om:

 

(i) Toegang te krijgen tot en elke Bookyourboat-inhoud te bekijken die u bevoegd bent om toegang toe te krijgen, uitsluitend voor uw persoonlijke en niet-commerciële doeleinden; en

 

(ii) Toegang te krijgen tot en elke Lidmaatschap inhoud te bekijken waarvoor u bevoegd bent toegang te krijgen, uitsluitend voor uw persoonlijke en niet-commerciële doeleinden.

 

10.2 U mag de Diensten of Gedeelde Inhoud niet gebruiken, kopiëren, aanpassen, wijzigen, afgeleide werken maken, verspreiden, licentiëren, verkopen, overdragen, publiekelijk weergeven, publiekelijk uitvoeren, verzenden, uitzenden of anderszins exploiteren, behalve zoals uitdrukkelijk toegestaan door deze Voorwaarden. Er worden u geen licenties of rechten verleend, expliciet of impliciet, onder enig intellectueel eigendomsrecht dat eigendom is of wordt beheerd door Bookyourboat of zijn licentiegevers, behalve de licenties en rechten die uitdrukkelijk zijn verleend in deze Voorwaarden.

 

Lidmaatschap inhoud

 

11.1 Bookyourboat kan, naar eigen goeddunken, toestaan dat leden Lidmaatschap inhoud plaatsen, uploaden, publiceren, indienen of verzenden. Door lidmaatschap inhoud beschikbaar te maken op de Website en Diensten, verleent u Bookyourboat een onherroepelijke, wereldwijde, permanente, niet-exclusieve, overdraagbare, royaltyvrije licentie, met het recht om sub licenties te verlenen, om dergelijke lidmaatschap inhoud te gebruiken, bekijken, kopiëren, aanpassen, wijzigen, distribueren, licentiëren, verkopen, overdragen, publiekelijk weergev